လူဦးရေနှင့် သန်းခေါင်စာရင်း

Students return home from school in Tachilek, Myanmar. Photo by United Nations Photo, via Flickr. Licensed under CC-BY-ND-2.0.

ကျောင်းမှ ပြန်လာသော ကျောင်းသားများ၊ တာချီလိတ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ။ Photo by United Nations Photo, via Flickr. Licensed under CC-BY-ND-2.0.

 

 လူဦးရေ

၂၀၁၄ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ လူဦးရေနှင့် အိမ်အကြောင်းအ၇ာ သန်းခေါင်စာရင်း အရ မြန်မာနိုင်ငံ၏ စုစုပေါင်း လူဦးရေမှာ ၅၁.၄၈ သန်း ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ လူဦးရေတွင် လုံခြုံရေးနှင့် အခြား အခြေအနေ များကြောင့် သန်းခေါင်စာရင်း မကောက်ယူနိုင်သည့် ဒေသ အချို့၏ ခန့်မှန်းလူဦးရေ (၁.၂) သန်း အပါအ၀င်ဖြစ်ပါသည်။ သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူရရှိသော လူဦးရေ စုစု ပေါင်းမှာ သန်း ၅၀ ကျော် ရှိပြီ ဖြစ်ရာ ယခု လူဦးရေ အရွယ်အစားသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် နောက်ဆုံး ကောက်ယူ ရရှိခဲ့သည့် ၁၉၈၃ ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်း လူဦးရေထက် (၄၆) ရာခိုင်နှုန််း တိုးတက်လာသည် ကို တွေ့ရှိရပါသည်။1

၂၀၁၄ ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်း တွင် ဖော်ပြချက်အရ ၂၀၀၃ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ နှစ်စဉ် လူဦးရေ တိုးနှုန်းမှာ (၀.၈၉) ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ ၏ လူဦးရေတိုးနှုန်းသည် ၁၉၇၃ မှ ၁၉၈၃ ခုနှစ်အတွင်း နှစ်စဉ် (၂.၀၂) ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် လည်းကောင်း၊ ၁၉၈၃ မှ ၁၉၉၃ ခုနှစ် ကာလ အတွင် (၁.၄၁) ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် လည်းကောင်း၊ ၁၉၉၃ မှ ၂၀၀၃ ခုနှစ် ကာလ အတွင်း (၁.၃၈) လည်းကောင်း တသမတ်တည်း ကျဆင်းခဲ့သည် ကို တွေ့ရှိရပါသည်။2

ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက် အညွှန်း အချို့

 • လူဦးရေ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ကျေးလက်ဒေသ တွင် နေထိုင်ပါသည်။
 • လူဦးရေ စုစု ပေါင်း၏ (၆၅.၆) ရာခိုင်နှုန်းမှာ အသက် (၁၅) နှစ်မှ (၆၄) နှစ် အတွင်း အလုပ်လုပ် နိုင်သည့် အရွယ် လူဦးရေ ဖြစ်ပြီး (၂၈.၆) ရာခိုင်နှုန်း မှာ အသက် (၁၅) နှစ်အောက် ကလေးအရွယ် များ နှင့် (၅.၈) ရာခိုင်နှုန်းမှာ အသက် (၆၅) နှစ်နှင့် အထက် သက်ကြီး ရွယ်အိုများ ဖြစ်သည်။3
 • အသက် (၁၅) နှစ်နှင့် အထက် လူဦးရေအတွင်း လက်ရှိ အိမ်ထောင် ရှိသူ များတွင် ယောကျ်ားလေးများ မှာ ပိုမို ပြီး (၆၁ ရာခိုင်နှုန်း) နှင့် မိန်းကလေးများ မှာ (၅၈ ရာခိုင်နှုန်း) ရှိပါသည်။ လူငယ်များအတွင်း (အထူးသဖြင့် အသက် (၁၅-၂၄) အုပ်စု) တွင် အပျို/လူပျို ရာခိုင်နှုန်း ပိုမိုမြင့်မားကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
 • အသက် (၁၅) နှစ်နှင့် အထက် လူဦးေ၇ (၃၃.၉) သန်းအနက် (၃၀.၃၇) သန်းမှာ စာတတ်မြောက်ကြောင်း ဖြေဆိုခဲ့ရာ စာတတ်မြောက်မူ့ ရာခိုင်နှုန်းမှာ (၈၉.၅ ရာခိုင်နှုန်း) ရှိပြီး စာမတတ်သူ ဦးရေမှာ (၃.၅၅) သန်းရှိကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
 • မျှော်မှန်း သက်တမ်း ကျား (၆၃.၉) နှင့် မ (၆၉.၉)4

သန်းခေါင်စာရင်း 

မြန်မာ အစိုးရ အနေဖြင့် နှစ်ပေါင်း (၃၀) ကြာ ကောက်ယူနိုင်ခြင်း မရှိခဲ့သော ပြည်လုံးကျွတ် လူဦးရေနှင့် အိမ်အကြောင်း အရာ သန််းခေါင်းစာရင်းကို ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် ကောက်ယူခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရပြီး ပြည်လုံးကျွတ် သန်းခေါင်စာရင်းများကို ၁၉၇၃ ခုနှစ် တွင် တစ်ကြိမ်၊ ၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင် တစ်ကြိမ် နှင့် ယခု ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ တွင် တစ်ကြိမ် ကောက်ယူခဲ့ပါသည်။

သန်းခေါင်စာရင်း ၏ ထူးခြားသော အရည် အသွေးတစ်ခုမှာ အုပ်ချုပ်မူ့ ဧရိယာ အသေးငယ်ဆုံး အဆင့်ထိ အချက် အလက် များကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ခြင်း ပင် ဖြစ်ပြီး ကောက်ယူရရှိသော အချက်အလက်များ သည် အုပ်ချုပ်မူ့ နယ်ပယ် အဆင့်တိုင်းတွင် ထိရောက်သော ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း များ ရေးဆွဲခြင်း၊ အထောက်အထား အပေါ် အခြေခံသော ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ခြင်း တို့အတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါသည်။
နောက်ဆုံး ကောက်ယူခဲ့သော သန်းခေါင် စာရင်းအား ကုလသမဂ္ဂ လူဦးရေ ရန်ပုံငွေ အဖွဲ့နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး မိတ်ဖက်နိုင်ငံ များက ငွေကြေး၊ ပစ္စည်းကိရိယာ နှင့် နည်းပညာ အကူအညီ များ ပေးခဲ့ကြပြီး လူ၀င်မူ့ ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ၀န်ကြီးဌာန မှ ဦးဆောင် ကောက်ယူခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ 5သန်းခေါင်စားရင်းများက မှတ်တမ်း တင်ခဲ့သည့် အရာများ မှာ –

 • လူဦးရေ အရွယ်အစားနှင့် ၀ိသေသ လက္ခဏာများ
 • တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် မြို့တော်များ၏ လူဦးရေ အရွယ်အစား
 • လူမူ့ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
 • ရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်း
 • မသန်စွမ်းမူ့
 • မွေးဖွားခြင်းနှင့် သေဆုံးခြင်း
 • သက်သေခံ ကဒ်ပြား အမျိုးအစားများ
 • ပညာရေးနှင့် စာတတ်မြောက်မူ့
 • စီးပွားရေး ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
 • အိမ်အကြောင်း အရာများ
 • အိမ်ထောင်စုအတွင်း အသုံးပြုသော ပစ္စည်းများ
 • ကြီးထွားမူ့ အချိုးအစား
 • လူဦးရေ သိပ်သည်းမူ့
 • ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာ
 • အခြား အချက်အလက်များ 

သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူရာတွင် ဆယ်ရက်ကျော် အချိန်ယူခဲ့ရပြီး တစ်အိမ််တက် တစ်အိမ််ဆင်း ကောက်ယူခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံး ကောက်ယူခဲ့သည့် သန်းခေါင်စာရင်းအား ၂၀၁၄ ခုနှစ် မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့မှ ဧပြီ ၁၀ ရက်နေ့အထိ ကောက်ယူခဲ့ ခြင်း ဖြစ်သည်။ သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူရာတွင် သန်းခေါင်စာရင်း ရည်ညွှန််းချိန်် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၉) ရက်နေ့ ညသန်းခေါင်ယံ အချိန််တွင် မြန််မာနိုင်ငံအတွင်း ရှိနေသူ အားလုံးကို စာရင်း ကောက်ယူခြင်း ဖြစ်သည်။ ပြည်ပရှိ သံရုံးများတွင် တာ၀န်ထမ်းဆောင်နေသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ နှင့် ယင်းတို့၏ မိသားစု ၀င်များ အားလည်း သန်းခေါင် စာရင်း ကောက်ယူရာတွင် ထည့်သွင်း ကောက်ခံခဲ့ရာ အဆိုပါ မိသာစုများ ၏ လူဦးရေမှာ အယောက် တစ်ထောင်အောက် သာ ရှိသဖြင့် နေပြည်တော် တွင် ထည့်သွင်း ဖော်ပြထားခဲ့သည်။6

လူဦးရေ သိပ်သည်းဆ

မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူဦးရေ သိပ်သည်းဆမှာ တစ်စတုရန်း ကီလိုမီိတာတွင် (၇၆) ဦး နေထိုင်လျှက်ရှိပါသည်။ အရှေ့တောင် အာရှ တွင်် အကြီးဆုံး ကုန်းမကြီး ရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူဦးရေ သိပ်သည်းဆ သည် ကမ္ဘောဒီးယားနှင့် မလေးရှား နိုင်ငံတို့နှင့် မကွာခြားသော်လည်း ဒေသတွင်း တွင် လူဦးရေ သိပ်သည်းဆ အနည်းဆုံး နိုင်ငံများ ထဲမှ တစ်နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။7တိုင်းဒေသကြီး နှင့် ပြည်နယ်အားလုံးတွင် လူဦးရေ တိုးပွားလာသောကြောင့် လူဦးရေ သိပ်သည်းဆမှာလည်း တစ်နိုင်ငံလုံး တွင် တိုးမြှင့်လာရာ အထူးသဖြင့် မြို့ပြဒေသများ တွင် သိပ်သည်းဆ ပိုမို များပြားလာသည်ကို တွေ့ရမည် ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး အချက်အချာ မြို့တော် ဖြစ်သော ရန်ကုန် မြို့သည် လူဦးရေ သိပ်သည်းဆ အများဆုံး ဖြစ်သည်ကို တွေ့ရသည်။

 

References

Contact us

Contact us

Do you have questions on the content published by Open Development Myanmar? We will gladly help you.

Have you found a technical problem or issue on the Open Development Myanmar website?

Tell us how we're doing.

Do you have resources that could help expand the Open Development Myanmar website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall under a Creative Commons license.

File was deleted
ERROR!

Disclaimer: Open Development Myanmar will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.

uXxs7
* The idea box couldn't be blank! Something's gone wrong, Please Resubmit the form! Please add the code correctly​ first.

Thank you for taking the time to get in contact!