မြန်မာနိုင်ငံ အနေဖြင့် ရာသီဥတု ပြောင်းလဲလာမူ အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရန် လိုအပ်ကြောင်း ကျွမ်းကျင်သူများ ပြော

ရေသယံဇာတ အရင်းအမြစ်များ ကြွယ်ဝသော မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရာသီဥတု ပြောင်းလဲခြင်း နှင့် လူဦးရေ တိုးတက်လာမူ ၏ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း နှင့်  အတူ အနာဂတ်တွင် ရေ အရင်းအမြစ်များ ဖူလုံစေရန် သင့်လျော်သည့် အစီအမံများ ထားရှိရန် လိုအပ်ကြောင်း ပညာရှင်များက ပြောကြားထားသည်။

Keep reading (English)