အာမခံ လုပ်ငန်း အမျိုးအစား အားလုံးလုပ်ကိုင်ခွင့် ပြုရန် အဆိုပြု

ပုဂ္ဂလိက အာမခံလုပ်ငန်းများ၏ အာမခံလုပ်ငန်း အမျိုးအစားအားလုံးကို လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုရန်အတွက် အစိုးရက မြန်မာ့ဘဏ္ဍာရေးအာဏာပိုင်များထံ အဆိုပြုခဲ့သည်။ အာမခံလုပ်ငန်း အမျိုးအစား ၄ဝကို လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးထားပြီး ဆက်လက်၍ လယ်သမား အာမခံနှင့် ပြည်ပရောက်အလုပ်သမားများ၏ အသက်အာမခံကို ထပ်ပေါင်းလုပ်ကိုင်နိုင်ရန် အစိုးရက ခွင့်ပြုပေးသွားရန်ရှိကြောင်း စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်ဝင်းကပြောသည်။

Keep reading