ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု ဥပဒေ အသစ်တွင် သတ္တု တူးဖော်သူများ အနေဖြင့် အခွန် ကင်းလွတ်ခွင့် ရရှိမည် မဟုတ်

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မြှင့်တင်ခြင်းကဏ္ဍတွင် သတ္တုတူးဖော်ခြင်း လုပ်ငန်းကို ထည့်သွင်းထားခြင်း မရှိသည့်အတွက် အဆိုပါ လုပ်ငန်းများရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပြုလုပ်ပါက ဝင်ငွေခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့် အခြားသော သက်သာခွင့်များ ရရှိမည်မဟုတ်ကြောင်းသိရသည်။

Keep reading