အစိုးရမှ ကျောင်းကားစနစ် ပြောင်းလဲရန် စီစဉ်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရမှ အစိုးရကျောင်းများရှိ ကျောင်းကားစနစ်အား လာမည့် စာသင်နှစ်မှ စတင် ပြောင်းလဲရန် စီစဉ်လျှက်ရှိကြောင်း သိရသည်။

Keep reading (English)