အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းကြေငြာချက်

USIP သည်ကာလတို Consultancy – Administrative Consultant အလုပ်အကိုင်ရာထူးကိုခန့်ရန် ရှာဖွေနေသည်။

လျှောက်ထားရန်>>>

အသေးစိတ်>>>